Regulamin zakupów

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

G-U POLSKA SP. Z O.O. W POZNANIU

 

SPRZEDAŻ:

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.monGUtage.pl, prowadzony przez G-U Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wichrowej 26, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000082285, NIP 782-68-147, REGON 630159566, o kapitale zakładowym 1.200.000,00 złotych, zwaną dalej Sprzedającym, stanowi platformę do składania zamówień i sprzedaży Produktów wyłącznie dla klientów G-U Polska Sp. z o.o., zwanych dalej Kupującymi.

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

a) Sprzedawca - G-U Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-449, przy ul. Wichrowej 26;

b) Kupujący - klient G-U Polska, który nabywa Produkt dla celów bezpośrednio związanych ze swoją działalnością gospodarczą;

c) Produkty - rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży;

d) Sklep internetowy- platforma do składania zamówień Produktów Sprzedawcy drogą online na stronie www.monGUtage.pl;

 

CENY PRODUKTÓW:

4. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.monGUtage.pl  Produktów jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT) i jest wyrażona w złotych polskich. Cena sprzedaży ustalana jest w kwocie netto, na podstawie waluty EUR, przeliczonej na walutę PLN według kursu sprzedaży NBP, który obowiązuje w dniu wystawienia faktury i powiększona jest
o obowiązujący podatek VAT.

5. Sprzedawca informuje, iż ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.monGUtage.pl, jak również opisy Produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

6. Cena podana na stronie sklepu internetowego www.monGUtage.pl, jako cena wyjściowa jest ceną za jedno pełne opakowanie zbiorcze danego Produktu.

7. Każdorazowa wielkość pełnego opakowania zbiorczego danego Produktu podana jest w zamieszczonym opisie/specyfikacji Produktu.

8. Cena podana na stronie sklepu internetowego www.monGUtage.pl podlega rabatowaniu w zależności od wielkości danego zamówienia.

9. Cena Produktu nie zawiera kosztów transportu towaru do Kupującego. Koszt dostawy jest doliczany podczas składania zamówienia i w zależności o wielkości zamówienia obciąża Kupującego bądź Sprzedawcę.

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego www.monGUtage.pl, zamieszczania informacji o nowych Produktach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian.

11. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostępność Produktów prezentowana na stronie

sklepu internetowego/platformy www.monGUtage.pl pokrywała się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. W przypadku niedostępności całości lub części Produktu objętego zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego w formie właściwego statusu przy zamówionej pozycji na stronie www.monGUtage.pl.

12. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży, za cenę określoną daną promocją.

 

ZAMÓWIENIA:

13. Zamówienia w sklepie internetowym/platformie www.monGUtage.pl można składać po uprzednim zalogowaniu się – w przypadku, gdy Kupujący posiada już własne konto lub po dokonaniu poprawnej rejestracji – wypełniając formularz dostępny na stronie sklepu www.monGUtage.pl.

14. Podczas rejestracji Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych firmowych, niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

15. Po komunikacie elektronicznym o wprowadzeniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę w formie właściwego statusu przy  zamówionej pozycji na www.monGUtage.pl wskazującego na utworzenie dostawy.

16. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, umowa uważana jest za zawartą.

 

FORMY PŁATNOŚCI:

17. Za moment dokonania płatności za Produkt uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedawcy.

18. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową z faktury, będącą wynikową ceny zakupu Produktów powiększoną o koszty transportu lub dostawy oraz koszty ewentualnych innych usług, które nabędzie Kupujący wraz z Produktem.

19. W przypadku zamówień o wartości netto powyżej 297 zł (słownie : dwieście dziewięćdziesiąt siedem) koszty transportu pokrywa Sprzedawca.

20. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Kupującego procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności),

b) płatność przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysłany jest e-mail zawierający między innymi numer rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki,

c) płatność przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi, przy odbiorze towaru (pobranie) lub w kasie punktu odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.

 

WARUNKI DOSTAWY:

21. Zamówione drogą online Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

22. Dostawa towaru w dni robocze powinna się odbyć w ciągu 24 godzin, pod warunkiem złożenia zamówienia i dokonania zapłaty za zamówienie do godziny 14.00 dnia poprzedniego.

23. W przypadku złożenia zamówienia na więcej niż jeden Produkt, Sprzedawca może zrealizować zamówienie na poszczególne Produkty w różnych terminach, określonych w statusach realizacji zamówienia.

24. Produkt zostanie przesłany przez Sprzedawcę za pośrednictwem wybranego przezeń spedytora do miejsca wskazanego przez Kupującego.

25. Wydanie Produktu jest dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia Produktu Kupującemu,

Sprzedawca powierza go spedytorowi, co jest równoznaczne z przeniesieniem własności Produktu na Kupującego.

 

REKLAMACJE I ZWROTY:

26. Ewentualne reklamacje jakościowe należy zgłosić niezwłocznie po ich wykryciu.

27. Po otrzymaniu dostawy należy sprawdzić ilość opakowań. Ewentualne reklamacje ilościowe rozpatrywane będą pod warunkiem ich zgłoszenia w ciągu dwóch dni od daty dostawy. W wypadku stwierdzenia braków ilościowych Produktów Kupujący powinien niezwłocznie zgłosić je Sprzedawcy, z jednoczesną adnotacją w protokole szkodowym.
W przeciwnym razie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą wskutek wykorzystania bądź używania przez Kupującego dostarczonych Produktów.

28. Zwrot zakupionego towaru wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy.

29. Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę w celu umożliwienia mu sprawdzenia
u Kupującego stanu Produktu i sporządzenia protokołu zwrotu. Produkt zaakceptowany do zwrotu przez Sprzedawcę jest odbierany od Kupującego na koszt oraz na zlecenia Sprzedawcy.

30. W przypadku zaakceptowania zwrotu Sprzedawca uprawniony jest do dokonania potrącenia ceny Produktu, wg następujących zasad :

- potrącenie do 20 % wartości określonej na fakturze VAT - w przypadku, gdy Produkt i opakowanie znajdują się w nienagannym i nadającym się do ponownej sprzedaży stanie,

- Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zastosowania innej stawki potrącenia w uzasadnionych przypadkach.

31. Zwrot kwoty zapłaconej przez Kupującego za zwrócony Produkt następuje poprzez wystawienie przez Sprzedawcy odpowiedniej faktury korygującej i potrącenie tej należności z aktualnymi lub przyszłymi zobowiązaniami Kupującego wobec Sprzedawcy, a w przypadku Kupującego dokonującego jednorazowego zakupu zwrot kwoty następuje w formie pieniężnej bezpośrednio na konto wskazane przez Kupującego bądź gotówką w kasie Sprzedawcy.

32. Zwrotowi nie podlegają Produkty wykonane na specjalne zlecenie Kupującego ani Produkty, których nie można oszacować.

33. Warunki udzielonej ewentualnej gwarancji zawarte są w treści wydanej karty gwarancyjnej, jeżeli na dany Produkt Sprzedawca udziela gwarancji. W przypadku braku odrębnych pisemnych postanowień, wszelkie roszczenia Kupującego z tytułu rękojmi są wyłączone.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

34. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Sprzedawcy wymaga uprzedniego udzielenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę G-U Polska Sp. z o.o. w Poznaniu danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

35. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy Produktu pod wskazany przez Kupującego adres.

36. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany lub żądania całkowitego usunięcia danych z systemu Sprzedawcy.

37. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie reklamy.

38. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących Ustaw.

39. Spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszej Regulaminu będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

40. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.monGUtage.pl konieczna jest uprzednia akceptacja niniejszego Regulaminu.

41. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący korzystający ze strony sklepu internetowego zobowiązany jest do nie umieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

42. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym sklepu www.monGUtage.pl w formie elektronicznej.

43. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 3 dni od momentu udostępnienia na stronie www.monGUtage.pl zmienionego Regulaminu.

44. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.02.2015 r.

 

+48 61 65040 00
G-U Polska Sp. z o.o. ul. Wichrowa 26 60449 Poznań